Formularz kontaktowy
801 300 801 Infolinia
Znajdź lokalizację
Stage Ochrona danych

Klauzula informacyjna Jungheinrich Polska Sp. z o .o. dla uczestników konferencji online HowTo...Logistics

 Administratorem Państwa danych osobowych określonych jest:

                                                 Jungheinrich Polska Sp. z o.o. (dalej: „JH”)

z siedzibą w Broniszach, ul. Świerkowa 3, 05-850 Ożarów Mazowiecki, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000137163, Kapitał zakładowy 13.000.000,00 zł, REGON, 010465346, NIP1130082801,

Dane osobowe uczestnika konferencji online, na podstawie zgody, zostały nam udostępnione przez jej organizatora –  Media4Business Sp. z o.o., w następującym zakresie:

 1. imię i nazwisko;
 2. adres mailowy;
 3. nr telefonu;
 4. nazwa pracodawcy;
 5. stanowisko.

Dane te są przetwarzane przez JH w następujących celach:

 1. działania marketingowe podejmowane przez JH samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO;
 2. zawarcie i realizacja umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 3. przechowywanie dokumentacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO;
 4. przeprowadzanie rankingów, raportów i analiz - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 5. realizacja obowiązków spoczywających na JH na mocy obowiązującego prawa - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 6. dochodzenie ewentualnych roszczeń - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Okres przetwarzania przekazanych danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Czynnikami branymi pod uwagę są:

 1. realizacja celów przetwarzania;
 2. czas trwania konferencji online, w związku z którą dane są przetwarzane;
 3. moment wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

Ponadto informujemy, że osobie, której przekazane dane dotyczą przysługuje:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w zakresie przetwarzania na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu realizowanego przez Administratora lub stronę trzecią.
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w każdej chwili osoba, której dane dotyczą może zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie przekazanych danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania innych uzgodnionych lub wymaganych prawem działań, jeżeli uzna, że przetwarzamy przekazane dane nieprawidłowo lub przetwarzamy je bezpodstawnie lub osoba, której dane dotyczą zdecyduje, że jest to konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez osobę, której dane dotyczą sprzeciwu względem przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.
 5. prawo żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) - w każdej chwili osoba, której dane dotyczą może zażądać, abyśmy usunęli przekazane dane osobowe w zakresie w jaki przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa, któremu podlega Administrator lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z JH mailem: rodo@jh.pl (inspektor ochrony danych Frank Jastrob), przestaniemy wówczas przetwarzać przekazane dane osobowe w dotychczasowych celach, chyba że wykażemy iż podstawy przetwarzania przez nas tych danych są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń JH lub ich przetwarzanie przez JH jest wymagane obowiązkiem przewidzianym prawem.

W przypadku uznania, że przetwarzanie przez JH przekazanych danych osobowych narusza przepisy RODO, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe mogą być przekazywane stronom trzecim, wyłącznie w zakresie dozwolonym przez prawo. JH może przekazywać wówczas te dane, podmiotom powiązanym kapitałowo z JH, dostawcom, usługodawcom i podwykonawcom JH, jeżeli jest to niezbędne z punktu widzenia umowy lub w oparciu o uzasadniony interes ekonomicznego i efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej lub inny uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub stronę trzecią.

JH nie podejmuje decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych.

Przekazane dane osobowe mogą być udostępniane poza EOG.