Formularz kontaktowy
801 300 801 Infolinia
Znajdź lokalizację
Businessman with touchscreen_[MAM-50925] (2)

Klauzula informacyjna dot. badania aktualnej sytuacji finansowej Kontrahenta

Zachęcamy do zapoznania się z treścią klauzuli informacyjnej.

1.    Administratorem danych osobowych Kontrahenta będącego osobą fizyczną oraz personelu i reprezentantów innych Kontrahentów w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenie o Ochronie Danych, z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) jest Jungheinrich Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Broniszach (05-850) przy ul. Świerkowej 3.

2.    We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Pani/Pana praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem siedziby Administratora lub adresem e-mail:

rodo@jh.pl lub frank.jastrob@jungheinrich.de

3.    Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu:

• przeprowadzenia Badania – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych w celu zawarcia i wykonania umowy w przypadku Kontrahenta będącego osobą fizyczną lub uzasadniony interes Administratora w przypadku personelu i reprezentantów innych Kontrahentów (art. 6 ust. 1. lit. b lub lit. f RODO)

• obsługi organizacyjnej, administracyjnej oraz informatycznej umowy, w tym kontaktowania się z Kontrahentami oraz ich przedstawicielami i personelem – podstawą prawną jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci przeprowadzenia Badania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

• dochodzenia i obrony przed roszczeniami oraz w celach archiwalnych – podstawą prawną jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4.    Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości udziału w Wydarzeniu. Dane przedstawicieli i personelu uzyskaliśmy bezpośrednio od Państwa lub od Państwa pracodawców.

5.    Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

6.    Dane osobowe będą przechowywane przez następujące okresy:

• w zakresie niezbędnym do realizacji umowy – przez okres jej trwania,

• w zakresie, w jakim dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu realizacji tego interesu lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.

• w zakresie wyrażonej zgody – do momentu jej wycofania.

Po tych okresach będziemy przetwarzać dane do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy lub przebiegu kontaktów służbowych.

7.    Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być:

• podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, agencje marketingowe, firmy doradcze i prawne), przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami,

• niezależni zewnętrzni usługodawcy, dostawcy, partnerzy (dot. m.in. usług pocztowych i operacyjnych, zarządzania dokumentacją, przeprowadzania badania sytuacji finansowej Kontrahentów),

• organy państwowe, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

8.    Przysługuje Pani/Panu prawo do:

• dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz – w zakresie umowy i zgody – przenoszenia danych osobowych,

• wycofania zgody, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania z prawem, dokonanego przed jej wycofaniem,

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora;

• wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych za pośrednictwem adresu e-mail podanego powyżej.