Formularz kontaktowy
801 300 801 Infolinia
Znajdź lokalizację
Business Meeting, Team, Hands, Tablet, Pen, Project_[MAM-53302]

Klauzula informacyjna dot. uczestnictwa w Wydarzeniu

Zachęcamy uczestników wydarzeń do zapoznania się z treścią klauzuli informacyjnej.

1.    Administratorem danych osobowych Uczestnika Wydarzenia będącego osobą fizyczną oraz personelu i reprezentantów innych Uczestników w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenie o Ochronie Danych, z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) jest JUNGHEINRICH POLSKA sp. z o.o., z siedzibą w Broniszach (05-850) przy ul. Świerkowej 3.
2.    We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Pani/Pana praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem siedziby Administratora lub adresem e-mail: 
rodo@jh.pl lub frank.jastrob@jungheinrich.de.  
3.    Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu:
• organizacji Wydarzenia – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych w celu zawarcia i wykonania umowy w przypadku Uczestnika będącego osobą fizyczną lub uzasadniony interes Administratora w przypadku personelu i reprezentantów innych Uczestników (art. 6 ust. 1. lit. b lub lit. f RODO)
• obsługi organizacyjnej, administracyjnej oraz informatycznej umowy, w tym kontaktowania się z Uczestnikami oraz ich przedstawicielami i personelem – podstawą prawną jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci organizacji wydarzenia (art. 6 ust. 1 f RODO),
• prowadzenia działań marketingowych i promocji produktów i usług Administratora oraz podmiotów trzecich oraz udostępnienia danych tym podmiotom, w tym do profilowania – podstawą prawną jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub podmiotu trzeciego w postaci marketingu (art. 6 ust. 1 f RODO),
• dochodzenia i obrony przed roszczeniami oraz w celach archiwalnych – podstawą prawną jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 f RODO).
4.    Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości udziału w Wydarzeniu. Dane przedstawicieli i personelu uzyskaliśmy bezpośrednio od Państwa lub od Państwa pracodawców.
5.    Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.
6.    Dane osobowe będą przechowywane przez następujące okresy:
• w zakresie niezbędnym do realizacji umowy – przez okres jej trwania,
• w zakresie, w jakim dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu realizacji tego interesu lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu. 
• w zakresie wyrażonej zgody – do momentu jej wycofania.
Po tych okresach będziemy przetwarzać dane do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy lub przebiegu kontaktów służbowych.
7.    Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być:
• podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, agencje marketingowe, firmy doradcze i prawne), przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami,
• niezależni zewnętrzni usługodawcy, dostawcy, partnerzy, (m.in. usług pocztowych i operacyjnych, zarządzania dokumentacją), 
• organy państwowe, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa.
8.    Przysługuje Pani/Panu prawo do:
• dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz – w zakresie umowy i zgody – przenoszenia danych osobowych,
• wycofania zgody, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania z prawem, dokonanego przed jej wycofaniem,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora;
• wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych za pośrednictwem adresu e-mail podanego powyżej.