Formularz kontaktowy
801 300 801 Infolinia
Znajdź lokalizację
Stage Ochrona danych

Klauzula informacyjna dla osób kontaktowych w sytuacjach awaryjnych wskazanych przez pracowników Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.

1. Administratorem danych osobowych Kontrahenta będącego osobą fizyczną oraz personelu i reprezentantów innych Kontrahentów w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenie o Ochronie Danych, z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) jest:

Jungheinrich Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Broniszach (05-850) przy ul. Świerkowej 3.

2.    We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Pani/Pana praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem siedziby Administratora lub adresem e-mail:

rodo@jh.pl lub frank.jastrob@jungheinrich.de

3.    Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu przeprowadzenia kontaktu z podmiotem danych, w sytuacji awaryjnej dotyczącej pracownika JH – podstawą prawną jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci skontaktowania się z osobą najbliższą pracownika JH w przypadku sytuacji awaryjnej dot. tego pracownika (art. 6 ust. 1. lit. f RODO).

4.   Państwa dane osobowe uzyskaliśmy od pracowników JH, którzy wskazali je w celu kontaktu w sytuacjach awaryjnych ich dotyczących.

5.    Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

6.    Dane osobowe będą przechowywane przez następujące okresy:
• w zakresie, w jakim dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu realizacji tego interesu lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.

Po tym okresie będziemy przetwarzać dane do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

7.   Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być:
• podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów itp.), przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami,
• organy państwowe, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

8.   Przysługuje Pani/Panu prawo do:
• dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz – w zakresie umowy i zgody – przenoszenia danych osobowych,
• wycofania zgody, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania z prawem, dokonanego przed jej wycofaniem,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych za pośrednictwem adresu e-mail podanego powyżej.

Dane nie są udostępniane poza EOG.