Formularz kontaktowy
801 300 801 Infolinia
Znajdź lokalizację
Businessman with touchscreen_[MAM-50925] (2)

Klauzula informacyjna dla użytkowników platformy LinkedIn

Klauzula informacyjna dla użytkowników platformy Facebook określa zasady przetwarzania danych przez Jungheinrich na LinkedIN

Klauzula informacyjna dla użytkowników platformy LinkedIn

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Jungheinrich Polska Sp. z o.o. (dalej: „JH”)

z siedzibą w Broniszach, ul. Świerkowa 3, 05-850 Ożarów Mazowiecki, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000137163, Kapitał zakładowy 13.000.000,00 zł, REGON, 010465346, NIP1130082801,

Przekazane dane osobowe są przetwarzane przez JH w następujących celach:


 1. administrowanie i zarządzanie profilem JH, w tym także udzielanie odpowiedzi na zamieszczane przez Ciebie posty i komentarze również poza profilem JH oraz nadzór nad treściami publikowanymi przez użytkowników na profilu JH, a także publikowanie przez JH treści na profilu JH – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes JH polegający na możliwości prowadzenia i zarządzania profilu JH;
 2. udzielanie odpowiedzi na zapytania kierowane do JH poprzez wiadomości prywatne - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes JH polegający na możliwości udzielania odpowiedzi osobom kontaktującym się z JH;
 3. realizacja innych prawnie uzasadnionych interesów JH, za które JH uznaje w szczególności możliwość dochodzenia i obrony roszczeń, zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym czy zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego.


Ponadto informujemy, że administrator portalu LinkedIn jako dostawca narzędzi związanych z profilem również jest podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osób korzystających z portalu, który może przetwarzać ich dane we własnych celach oparciu o inne podstawy prawne.

W szczególności administrator portalu LinkedIn w oparciu o własne postanowienia i regulaminy może gromadzić i przetwarzać informacje zawarte w plikach Cookies osób odwiedzających profil.

W oparciu o tak zebrane dane mogą być przez administratora portalu LinkedIn tworzone anonimowe zestawienia i statystyki (np. dotyczące liczby, czy profilu odwiedzających), które mogą być udostępniane JH, jako prowadzącemu profil.


Okresy przetwarzania przekazanych danych osobowych:


 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez JH przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności przez okres w jakim jesteś aktywnym użytkownikiem profilu lub do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 2. Dane zawarte w postach lub komentarzach mogą być przetwarzane do momentu ich usunięcia. Jeśli nie jesteś w stanie usunąć określonego komentarza możesz zwrócić się o to z prośbą do nas.
 3. Zawsze możesz zrezygnować z „obserwowania” profilu JH, możesz także zgłosić swój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w tych celach.
 4. Niezależnie od przechowywania danych przez JH własne okresy przechowywania danych może stosować administrator portalu LinkedIn.


Ponadto informujemy, że osobie, której przekazane dane dotyczą przysługuje:


 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w zakresie przetwarzania na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu realizowanego przez JH lub stronę trzecią.
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w każdej chwili osoba, której dane dotyczą może zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie przekazanych nam danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania innych uzgodnionych lub wymaganych prawem działań, jeżeli uzna, że przetwarzamy przekazane dane nieprawidłowo lub przetwarzamy je bezpodstawnie lub osoba, której dane dotyczą zdecyduje, że jest to konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez osobę, której dane dotyczą sprzeciwu względem przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.
 5. Prawo żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) - w każdej chwili osoba, której dane dotyczą może zażądać, abyśmy usunęli przekazane nam dane osobowe w zakresie w jaki przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa, któremu podlega JH lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z JH pod mailem: rodo@jh.pl (inspektor ochrony danych Frank Jastrob), przestaniemy wówczas przetwarzać przekazane dane osobowe w dotychczasowych celach, chyba że wykażemy iż podstawy przetwarzania przez nas tych danych są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń JH lub ich przetwarzanie przez JH jest wymagane obowiązkiem przewidzianym prawem. JH może zrealizować Twoje uprawnienia w zakresie, w jakim posiada takie techniczne możliwości (np. poprzez usunięcie na Twój wniosek komentarza lub posta zawierającego dane osobowe). Niezależnie od kontaktu z JH w sprawie przetwarzania Twoich danych za pośrednictwem portalu LinkedIn możesz kontaktować się także z administratorem portalu LinkedIn. Informacje o przetwarzaniu danych przez administratora portalu LinkedIn znajdziesz pod linkiem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pl_PL.


W przypadku uznania, że przetwarzanie przez JH przekazanych danych osobowych narusza przepisy RODO, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe mogą być przekazywane stronom trzecim, wyłącznie w zakresie dozwolonym przez prawo. JH może przekazywać wówczas te dane, podmiotom powiązanym kapitałowo z JH, usługodawcom JH, w szczególności jeżeli jest to niezbędne z punktu widzenia umowy lub w oparciu o uzasadniony interes ekonomicznego i efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej lub inny uzasadniony interes realizowany przez JH lub stronę trzecią.


Podanie danych jest dobrowolne, jednak ze względu na zasady działania portalu LinkedIn jest nieodłącznie związane z subskrypcją profilu, komentowaniem czy reagowaniem na posty lub wysłaniem do nas prywatnej wiadomości.


W przypadku przeglądania profilu przez zalogowanego użytkownika dane statystyczne zbierane są automatycznie przez LinkedIn Ireland Unlimited Company.


JH nie podejmuje decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych.

We własnym zakresie JH nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy, EOG) ani do organizacji międzynarodowych. Specyfika działania portalu LinkedIn i jego międzynarodowy charakter powodują jednak, że potencjalnie możliwy jest transfer danych poza EOG (nie jest to zależne od nas). Podstawą takiego transferu są stosowane przez LinkedIn Ireland Unlimited Company standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską, zaś w przypadku transferu na teren USA – Decyzja Wykonawcza Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. wprowadzająca Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield).