Formularz kontaktowy
801 300 801 Infolinia
Znajdź lokalizację
ETV110_[MAM-32996]

BHP w magazynie – poznaj 6 najważniejszych zasad

Zasady BHP w magazynie służą zapewnieniu bezpieczeństwa zarówno pracownikom, jak i składowanym w danym obiekcie towarom. Po stronie pracodawcy leży organizacja pracy w sposób zgodny z zasadami BHP oraz kodeksem pracy.

Podstawowe przepisy BHP i ppoż. w magazynie muszą jednak być znane i przestrzegane także przez osoby wykonujące tam swoją pracę. Jakie są najważniejsze zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w przypadku przestrzeni magazynowych?

BHP w magazynie – jak powinna wyglądać bezpieczna praca?

Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy określone są przede wszystkim w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w Kodeksie Pracy uchwalonym 26 czerwca 1974 roku z późniejszymi poprawkami. Magazyny w Polsce muszą także spełniać normy definiowane i narzucane przez Unię Europejską; należy zorganizować pracę magazynu w taki sposób, by zapewnić bezpieczeństwo pracownikom oraz osobom postronnym.

Zasady BHP w magazynie – obowiązki pracodawcy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca musi zadbać o to, by pomieszczenia magazynowe były odpowiednio dostosowane do wykonywanych prac oraz wyposażone w sprawne środki transportu wewnętrznego (wózki paletowe i widłowe, wózki wysokiego składowania). Magazyn musi mieć także rozrysowane plany, oznaczone drogi ewakuacyjne, zainstalowany system przeciwpożarowy oraz wytyczone bezpieczne drogi transportowe. Niezbędne jest również zapewnienie właściwej temperatury, oświetlenia oraz odpowiednio niskiego poziomu hałasu w przestrzeni magazynowej. Do obowiązków pracodawcy należy też zapewnienie pracownikom dostępu do szkoleń i badań lekarskich, a także do odpowiednich środków ochrony indywidualnej.


Poznaj metody bezpieczeństwa osób oraz maszyn stosowane przez Jungheinrich


Podstawowe zasady BHP w magazynie

Jeśli chodzi o BHP w magazynie, trudno mówić o ważniejszych i mniej ważnych zasadach – często nawet z pozoru mało znaczące szczegóły mają ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa pracowników oraz magazynowanych towarów. Warto wyróżnić jednak podstawowe zasady, bez przestrzegania których niemożliwe jest zorganizowanie bezpiecznego i zarazem funkcjonalnego magazynu.

Drogi ewakuacyjne w magazynie

Kluczową dla bezpieczeństwa pracowników kwestią w kontekście przepisów BHP i ppoż. w magazynie jest wyznaczenie dróg ewakuacyjnych. Powinny one umożliwiać pracownikom łatwe wydostanie się na otwartą przestrzeń, dlatego nie wolno ich niczym zastawiać. Należy zadbać także o ich czytelne oznakowanie. Warto wspomnieć o drzwiach ewakuacyjnych – nie mogą być one zamykane w taki sposób, by pracownicy nie mogli wydostać się na zewnątrz w razie niebezpieczeństwa.

Drogi transportowe i przejścia

Pomieszczenia magazynowe powinny być dostosowane do rodzaju składowanych towarów, a dostęp do nich musi być zarówno bezpieczny, jak i wygodny. Drogi transportowe należy oznakować za pomocą żółtych lub białych ciągłych pasów w taki sposób, by pozostawały widoczne na nawierzchni. Szerokość dróg transportowych musi uwzględniać dostateczną odległość pomiędzy pojazdami, pieszymi i mijanymi regałami. Na drogach transportowych nie mogą występować progi oraz stopnie. Przejścia pomiędzy regałami, kontenerami i ścianami powinny z kolei zapewniać swobodne manewrowanie ładunkami – prawo reguluje ich minimalną szerokość w zależności od rodzaju ruchu (jednokierunkowy, dwukierunkowy) oraz m.in. tego, czy przemieszczają się po nich wyłącznie wózki widłowe, czy również piesi. 

Wyposażenie techniczne magazynu

Wszystkie regały i półki znajdujące się w magazynie powinny charakteryzować się wytrzymałością oraz stabilną konstrukcją. Masa regałów wraz z ładunkiem nie może nadmiernie obciążać podłóg i stropów, a informacje o maksymalnym dopuszczalnym obciążeniu powinny być zawsze umieszczone w widocznym dla każdego pracownika miejscu. Wszelkiego rodzaju sprzęt oraz narzędzia muszą być utrzymane w dobrym stanie technicznym, a przy ich użytkowaniu należy stosować się do zaleceń producenta.

Warunki panujące w przestrzeni magazynowej

Oświetlenie w magazynie należy dostosować do miejsca oraz rodzaju wykonywanych prac; jeśli w danej części magazynu brak oświetlenia może narazić zdrowie lub życie pracowników, niezbędne jest zamontowanie dodatkowego systemu oświetlenia awaryjnego. Hałas panujący wewnątrz magazynu nie może przekraczać 85 decybeli, temperaturę natomiast należy dostosować do specyfiki składowanych towarów. W przypadku chłodni pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia pracownikom odzieży ochronnej.

Ppoż. w magazynie – ochrona przeciwpożarowa

W każdym magazynie należy zapewnić dostęp do środków ochrony przeciwpożarowej (systemy wczesnego wykrywania pożaru ostrzegające o zagrożeniu i alarmujące jednocześnie odpowiednie służby) oraz do urządzeń gaśniczych. Regularne – nie rzadsze niż raz do roku – przeglądy techniczne urządzeń bezpieczeństwa pożarowego gwarantują sprawne działanie sprzętu w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia pożarem.

Wysokie składowanie – BHP

Jeśli chodzi o wysokie składowanie, BHP określa nie tylko szerokość korytarzy pomiędzy regałami czy kwestie związane z magazynowaniem, ale również wymagania stawiane pracownikom. Zasady BHP w magazynie wysokiego składowania wskazują, że pracę w tych warunkach wykonywać mogą osoby, które ukończyły 18 lat, posiadają wykształcenie co najmniej zawodowe lub ogólne z przyuczeniem do zawodu oraz szkolenie BHP zgodne z wymaganiami dotyczącymi ładunków przechowywanych w magazynie, a także dodatkowe uprawnienia do obsługi urządzeń transportowych.


Zobacz akty prawne odnoszący się do bezpieczeństwa i higieny pracy
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19971290844 oraz https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19740240141/U/D19740141Lj.pdf