Formularz kontaktowy
801 300 801 Infolinia
Znajdź lokalizację
Logistics center_[MAM-55086]

Układy technologiczne magazynu – wady i zalety dostępnych rozwiązań

Planowanie tego, jak będzie wyposażony magazyn, to duże wyzwanie. Trzeba zadbać nie tylko o dobranie odpowiedniego systemu regałów czy innych urządzeń pozwalających na sprawne przyjęcie, składowanie i wydanie produktów. Konieczne jest ustalenie, jaki będzie układ technologiczny obiektu.

Oczekujesz rozwiązań zorientowanych na maksymalnie efektywne wykorzystanie przestrzeni magazynowej i sprawną organizację pracy w magazynie?

Skontaktuj się

Czym jest układ technologiczny magazynu?

Ustalenie układu technologicznego magazynu to jedno z kluczowych ustaleń, które należy poczynić jeszcze przed rozpoczęciem projektowania obiektu. Chodzi o określenie, jak będzie wyglądał podział magazynu na strefy, a co za tym idzie – w jaki sposób będą przebiegały procesy logistyczne.

Układ magazynu – strefy newralgiczne

W każdym magazynie można wyróżnić trzy newralgiczne strefy, w których wykonywane są zadania. Są to:

 • strefa przyjęć – a więc miejsce, w którym towary są odbierane, najczęściej rozładowywane z samochodów dostawczych,
 • strefa magazynu – to obszar składowania, w którym towary oczekują na wysłanie do klienta lub pobranie do produkcji (jeśli mowa o zakładach wytwórczych),
 • strefa wydań – miejsce, w którym produkty są przygotowane do dalszej drogi, np. pakowane, a następnie wydawane, czyli najczęściej umieszczane w pojazdach transportowych.

Choć może się wydawać, że nie ma większej filozofii w ustaleniu, gdzie będą się odbywały poszczególne zadania, w rzeczywistości wymaga to pogłębionej analizy – po to, aby zapewnić m.in. efektywne wykorzystanie stanowisk przeładunkowych czy bezpieczny przepływ towarów. Wybór optymalnego układu technologicznego ma też kolosalne znaczenie w magazynach zautomatyzowanych.

Polecamy również: Rozmieszczenie towaru w magazynie

Od czego jest uzależniony podział magazynu na strefy?

Na wybór określonego układu technologicznego wpływa bardzo wiele czynników. Można wśród nich wymienić m.in.:

 • wielkość i układ działki, na której jest realizowana inwestycja,
 • wielkość samego magazynu i jego docelowa pojemność,
 • liczbę jednostek, które będą użytkowały magazyn – a więc to, czy będzie to przestrzeń logistyczna dla jednej firmy, czy też współdzielona z innymi,
 • skalę działalności magazynu – im będzie większa, tym większa będzie również potrzeba rozdzielenia kanałów przyjmowania i odbioru towarów (tak, aby samochody ciężarowe dowożące i wywożące towary nie spotykały się na tej samej drodze).

Ponieważ potrzeby każdego inwestora mogą być inne, w logistyce wyróżnia się 3 typy układów technologicznych magazynu: przelotowy, kątowy oraz workowy.

Układy technologiczne magazynu dla optymalnego wykorzystania przestrzeni magazynowej

Zobacz, czym się charakteryzuje oraz jakie ma atuty i wady układ magazynu w każdym z poszczególnych typów.

Magazyn przelotowy

Układ przelotowy magazynu to najbardziej standardowe i klasyczne rozwiązanie stosowane w logistyce.  Zasada działania jest tu bardzo prosta: magazyn tworzy swoisty korytarz przelotowy. Układem przelotowym zatem nazywamy sytuację, gdy z jednej strony budynku znajduje się strefa przyjęć, która prowadzi bezpośrednio do strefy magazynowania (składowania), a dalej – do strefy wydań.

Układy technologiczne magazynu

Charakterystyczne dla układu przelotowego wyraźne rozdzielenie strefy przyjęcia od strefy wydawania towarów obniża ryzyko chaosu i błędnej dystrybucji towarów z magazynu praktycznie do zera.

Zalety magazynu w układzie przelotowym

Mamy tu więc do czynienia z bardzo logicznym i uporządkowanym układem, który gwarantuje, że towar ze strefy przyjęć nie zostanie omyłkowo wydany, ponieważ obie te przestrzenie są od siebie wyraźnie oddzielone i oddalone.

Układ przelotowy magazynu zapewnia również:

 • szybkość przemieszczania ładunków (brak skomplikowanych korytarzy między regałami),
 • rozdzielenie strumieni towarowych oraz pracowników poszczególnych stref magazynu, co ogranicza ewentualny chaos organizacyjny,
 • możliwość stworzenia odrębnych placów manewrowych dla ciężarówek przywożących i odbierających towar.

Wady magazynu w układzie przelotowym

Trzeba jednak pamiętać o wadach magazynu w układzie przelotowym. Są nimi:

 • długa droga, jaką muszą przebyć ładunki od strefy przyjęcia do wydania – zwłaszcza jeśli w tym układzie jest wybudowany bardzo duży obiekt logistyczny. Wydłużony przepływ towarów jest główną wadą układu przelotowego,
 • problem z efektywnym wykorzystaniem przestrzeni magazynowej – duża jej część może zostać w przypadku układu przelotowego zmarnowana,
 • brak możliwości łatwego relokowania pracowników do wykonywania zadań ze strefy przyjęć do strefy wydań, ponieważ nie są zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie, co nie sprzyja optymalizacji wydajności pracowników,
 • konieczność zapewnienia dużej przestrzeni dookoła magazynu, np. ze względu na to, że potrzebne są 2 place manewrowe.

Układ kątowy

Układ kątowy magazynu jest zbliżony do przelotowego, dlatego często są opisywane wspólnie. Tu również zaplanowano rozdzielenie stref przyjęcia i wydań, jednak nie znajdują się one w przeciwległych kątach magazynu, lecz na jego przylegających bokach.

Zalety i wady magazynu w układzie kątowym

Taki układ ma dość podobne zalety. Różnica polega na tym, że nie ma konieczności rozdzielania placów manewrowych, co może być i atutem, i wadą. Eksperci wskazują również, że w tym układzie teren działki może być wykorzystany nieefektywnie.

Układ workowy magazynu

W układzie workowym strefy przyjęcia i wydania nie znajdują się w różnych obszarach obiektu logistycznego. Wręcz przeciwnie. Są ulokowane albo bezpośrednio obok siebie, albo połączone.

Zalety magazynu w układzie w układzie workowym

Organizacja procesów magazynowych w układzie workowym ma swoje zalety. Są to:

 • zoptymalizowanie drogi przemieszczania ładunków i ułatwienie podziału na strefy składowania, zgodnie z przyjętą polityką składowania towarów (np. w odniesieniu do częstotliwości rotacji danymi towarami),
 • bardziej efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich – pracownicy mogą wykonywać zadania zgodnie z bieżącymi potrzebami w odniesieniu do załadunków i wyładunków,
 • bardziej efektywne wykorzystanie działki, na której znajduje się obiekt logistyczny – taki układ pozwala np. wytyczyć więcej przestrzeni na składowanie lub powiększyć plac manewrowy.

Wady magazynu w układzie w układzie workowym

Czy układ workowy ma wady? Specjaliści wskazują przede wszystkim na ryzyko, że przesyłki przychodzące i wychodzące mogą się pomieszać. Ponadto wyzwaniem może być krzyżowanie się dróg transportowych pojazdów. Należy także wówczas zadbać o bardzo sprawne zarządzanie pracownikami – tak aby przy wyładunku i rozładunku nie zapanował chaos.

Które z tych rozwiązań jest więc najkorzystniejsze? Na to pytanie nie istnieje jednoznaczna odpowiedź, ponieważ wszystko zależy od specyfiki prowadzonych operacji logistycznych oraz warunków technicznych.

Pewne jest jedno: każdy układ technologiczny magazynu można produktywnie wykorzystać pod warunkiem wyposażenia przestrzeni w odpowiednio dopasowany sprzęt transportu bliskiego, regały oraz system zarządzania.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami, aby uzyskać kompleksowe wsparcie w tym zakresie.