Formularz kontaktowy
801 300 801 Infolinia
Znajdź lokalizację
Earth

REGULAMIN WYDARZENIA „10 lat technologii litowo-jonowej. Fakty i mity.”

Zachęcamy do zapoznania się z treścią regulaminu wydarzenia.

Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady organizacji i uczestnictwa w wydarzeniu „10 lat technologii litowo-jonowej. Fakty i mity” oraz sposób świadczenia usługi drogą elektroniczną – zdalnego uczestnictwa w ww. Wydarzeniu za pomocą platformy online na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.). 
Przed złożeniem zamówienia należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Rozpoczynając korzystanie z Usługi Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, rozumie i akceptuje jego treść i zobowiązuje się do jej przestrzegania.

§ 1. Definicje
Na potrzeby niniejszego Regulaminu:
•    Wydarzenie - „10 lat technologii litowo-jonowej. Fakty i mity” odbywające się 27.05.2021r.
•    Organizator – JUNGHEINRICH POLSKA sp. z o.o., z siedzibą w Broniszach (05-850) przy ul. Świerkowej 3, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, nr 0000137163, NIP: 1130082801, REGON: 010465346, kapitał zakładowy 13.000.000,00 zł, będącą podatnikiem podatku od towarów i usług.
•    Uczestnik – osoba biorąca udział w Wydarzeniu,
•    Platforma Online – strona internetowa umożliwiająca zdalny udział w Wydarzeniu, 
•    Formularz rejestracyjny – internetowy formularz rejestracji Uczestników w Wydarzeniu. 
•    Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy 
•    Ustawa – ustawa o ochronie danych osobowych, z dnia 10 maja 2018 r. 
•    RODO – Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119/1).

§ 2. Zgłoszenie uczestnictwa w Wydarzeniu 
1.    Uczestnik może wyrazić chęć wzięcia udziału w Wydarzeniu za pomocą Formularza rejestracyjnego umieszczonego na stronie internetowej https://eventory.cc/event/li-ion. W celu zgłoszenia uczestnictwa należy podać wymagane dane osobowe i kontaktowe Uczestnika oraz nazwę reprezentowanej firmy.  Formularz zgłoszeniowy dotyczy zgłoszenia udziału jednej osoby. 
2.    Przed zgłoszeniem uczestnictwa w Wydarzeniu należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem i potwierdzić jego akceptację.
3.    Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy oświadcza, że posiada stosowne pełnomocnictwo do działania w imieniu i na rzecz podmiotu, w imieniu którego występuje, w szczególności do zawarcia umowy z Organizatorem. 
4.    Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego na podany adres poczty elektronicznej zostanie wysłane potwierdzenie zapisu na Wydarzenie. Z chwilą otrzymania potwierdzenia zapisu dochodzi do zawarcia wiążącej umowy Uczestnika z Organizatorem o świadczenie usługi drogą elektroniczną. 
5.    W wypadku nieprawidłowych lub niekompletnych danych podanych w formularzu zgłoszeniowym, Organizator skontaktuje się z Uczestnikiem w celu ich uzupełnienia. Nieuzupełnienie danych w terminie 7 dni od wezwania do uzupełnienia, uprawnia Organizatora do nierozpatrzenia formularza zgłoszeniowego lub odstąpienia od umowy.
6.    Rezygnację z udziału lub informację o zmianie Uczestnika należy przesyłać e‑mailem na adres: marketing@jungheinrich.com.pl. 

§ 3. Realizacja usługi i zasady uczestnictwa w Wydarzeniu w formie online
1.    Zarejestrowany Uczestnik otrzyma link do Platformy Online umożliwiającej dostęp do Wydarzenia. Zabronione jest przekazywanie danych dostępowych do Platformy Online osobom trzecim.
2.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności występujące po stronie Uczestnika, które uniemożliwią mu uczestnictwo w Wydarzeniu, w tym w szczególności: 
a.    błędne podane danych kontaktowych, 
b.    niespełnienie przez Uczestnika warunków technicznych niezbędnych do realizacji usługi, 
c.    nieprawidłowe działanie urządzeń teleinformatycznych.
3.    Uczestnik zobowiązuje się do uczestniczenia w Wydarzeniu zgodnie z przepisami prawa, nie naruszając praw oraz dobrego imienia osób trzecich. 
4.    Organizator może rejestrować, archiwizować i udostępniać przebieg Wydarzeniu, w tym wizerunek oraz wypowiedzi Uczestników. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania Organizatora. 
5.    Jeśli Uczestnik w czasie Wydarzenia ujawni informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub dane podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów, zobowiązany jest poinformować o  tym Organizatora. Do czasu podania takiej informacji Organizator jest uprawniony do podejmowania działań wskazanych w niniejszym paragrafie bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestnika lub osób trzecich.
6.    Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania z ważnych powodów zmian w programie Wydarzeniu lub warunkach jego organizacji, co nie będzie stanowiło naruszenia Regulaminu, a także możliwość odwołania wydarzenia.

§ 4. Warunki techniczne rejestracji i uczestnictwa w Wydarzeniu
1.    Do wypełnienia Formularza rejestracyjnego i korzystania z Platformy Online niezbędny jest komputer lub inne urządzenie elektroniczne z dostępem do sieci Internet, aktywne konto poczty elektronicznej oraz właściwe oprogramowanie, w tym właściwa przeglądarka internetowa. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Strony w zakresie oprogramowania obejmują: 
a.    posiadanie przeglądarki internetowej (Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub wyższej lub Chrome w wersji 66 lub wyższej lub FireFox w wersji 60 lub wyższej lub Opera w wersji 53 lub wyższej lub Safari w wersji 5 lub wyższej lub nowszych), z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”, 
b.    łącze internetowe o przepustowości co najmniej 512 kbit/s).
2.    Organizator stosuje pliki "cookies", które podczas korzystania ze stron internetowych zapisywane są na urządzeniu końcowym użytkownika. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony na urządzeniach końcowych użytkowników. Korzystając ze Strony użytkownik akceptuje, że w urządzeniu końcowym zostaną zainstalowane pliki cookies. Użytkownik może wyłączyć stosowanie plików „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego, co może jednak utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze Strony.

§ 5. Reklamacje
1.    Uczestnik może zgłosić reklamacje związaną z realizacja usługi przez Organizatora. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej na adres: marketing@jungheinrich.com.pl. 
2.    Osoba składająca reklamację powinna podać swoje dane, w tym dane kontaktowe oraz opis przyczyny będącego podstawą reklamacji. Reklamacje niespełniające tych wymogów nie będą rozpatrywane.
3.    Organizator rozpatruje reklamację nie później niż w terminie 14 dni i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacji.

§ 6. Własność intelektualna/Prawa autorskie 
1.    Wszelkie prawa, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do: prezentowanych w ramach Platformy Online materiałów, prezentacji, nagrań, prelekcji, nazw usług, domeny internetowej, Strony oraz zawartej na niej treści, w tym treści oraz powiązanych materiałów, należą do Organizatora lub osób trzecich, a korzystanie z nich może następować wyłącznie za zgodą Organizatora lub osób trzecich. 
2.    Prezentowane treści przeznaczone są do osobistego użytku Uczestnika. Uczestnicy nie ma prawa zwielokrotniania, powielania, rozpowszechniania, wprowadzania do obrotu ww. treści, ani udostępniania ich osobom trzecim.
3.    Uczestnikom nie przysługuje prawo do utrwalania w żadnej formie treści i przebiegu Wydarzenia bez zgody Organizatora. 

§ 7. Ochrona danych osobowych
1.    Administratorem danych osobowych Uczestnika będącego osobą fizyczną oraz personelu i reprezentantów Uczestników w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenie o Ochronie Danych, z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) jest Organizator (dalej „Administrator”).
2.    Informacje na temat sposobu przetwarzania danych i przysługujących Uczestnikom prawach znajdują się w klauzuli informacyjnej.

§ 8. Postanowienia końcowe
1.    Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej Organizatora w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie w dowolnej formie i na dowolnym nośniku. 
2.    Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. O treści zmian Regulaminu Organizator obwieszcza na stronie internetowej co najmniej 7 dni przed wejściem zmian w życie. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania. Ponadto, Uczestnicy są informowani o każdej zmianie Regulaminu przez przesłanie informacji na adres e-mail podany w Formularzu zgłoszeniowym w terminie nie później niż na 7 dni przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu. Jeżeli w terminie 7 dni od dnia doręczenia wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzedzającym osoba nie poinformuje Organizatora o braku akceptacji zmiany Regulaminu, zostaje związana Regulaminem w nowym brzmieniu.
3.    Regulamin i stosunki umowne między Uczestnikiem a Organizatorem podlegają prawu polskiemu i zawierane są w języku polskim.
4.    W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.