Formularz kontaktowy
801 300 801 Infolinia
Znajdź lokalizację
ECE 225_[MAM-26682]

Uprawnienia na wózki widłowe – jak je uzyskać?

Umiejętność obsługi wózków widłowych i uprawnienia do wykonywania takich zadań od lat znajdują się wśród popularnych i pożądanych na rynku pracy kompetencji. Nie maleje zatem zainteresowanie stosownymi kursami i możliwością zdobycia oficjalnych uprawnień UDT na wózki widłowe. Jak je uzyskać?

O ile szkolenia z zakresu obsługi urządzeń transportu bliskiego może prowadzić wiele różnych podmiotów (ośrodki szkolenia zawodowego w całym kraju), o tyle stosowne uprawnienia pozwalające wykonywać taki zawód może nadawać obecnie jedynie Urząd Dozoru Technicznego (UDT).

Kto może starać się o uprawnienia na wózki widłowe w UDT

Osoba starająca się uzyskać takie kwalifikacje oraz ich potwierdzenie wydawane po przeegzaminowaniu przez Urząd Dozoru Technicznego musi być pełnoletnia oraz fizycznie i psychicznie zdolna do wykonywania zawodowo pracy operatora wózka widłowego. Niekiedy niezbędne jest także posiadanie prawa jazdy.

Najpierw szkolenie, potem egzamin potwierdzający uprawnienia na wózek widłowy

Po odbyciu szkolenia z obsługi wózków widłowych w wybranym ośrodku szkoleniowym, należy swoje umiejętności zweryfikować/potwierdzić, podchodząc do państwowego egzaminu UDT. Kiedyś nie było to obowiązkowe, dlatego funkcjonują jeszcze operatorzy, którzy mają wewnątrzzakładowe uprawnienia na wózki widłowe – bez UDT. Wszyscy oni muszą jednak uzupełnić te braki ostatecznie do końca 2021 roku.

Uprawnienia na wózki – cena potwierdzenia uprawnień w UDT

Opłata za sprawdzenie i poświadczenie kompetencji zawodowych przez Urząd Dozoru Technicznego, czyli przeegzaminowanie kandydata, wynosi obecnie 193,78 zł. Należy ją uiścić przy składaniu wniosku o sprawdzenie kwalifikacji.

Jak wygląda egzamin UDT dla operatorów wózków widłowych

Weryfikacja kwalifikacji składa się z części teoretycznej i praktycznej. Egzamin odbywa się zwykle w miejscu szkolenia lub w miejscu pracy kandydata i trwa około dwóch godzin. Jego wynik ogłaszany jest od razu po zakończeniu weryfikacji. W części teoretycznej (realizowanej w formie pisemnej) sprawdzana jest między innymi wiedza na temat budowy i działania wózków widłowych, umiejętności posługiwania się diagramem udźwigu wózka, znajomość obowiązujących procedur w razie wystąpienia niebezpieczeństwa... Podczas egzaminu praktycznego natomiast wykonuje się zadane przez egzaminatora (egzaminatorów) manewry. Aby uzyskać uprawnienia UDT na wózki widłowe, trzeba pozytywnie przejść obie części egzaminu. W przypadku niezdania, podchodzi się do tematu ponownie.

Zobacz: Jak prawidłowo czytać udźwig wózka widłowego >>

Uprawnienia na wózki widłowe – dokument i jego ważność

Zaświadczenie kwalifikacyjnie (obejmujące jeden rodzaj urządzenia) po zdanym egzaminie UDT dostarczane jest operatorowi pocztą i ma ono postać niewielkiej, plastikowej karty identyfikacyjnej. Nie ma żadnych dodatkowych dokumentów w formie papierowej. Uzyskane w ten sposób uprawnienia UDT na wózki widłowe są bezterminowe, ale sam dokument wymaga przedłużania ważności (odnawiania) – w przypadku uprawnień na wózki – co 5 lat. Nie dzieje się to automatycznie – należy najpóźniej 3 miesiące przed upływem tego terminu złożyć stosowny wniosek o przedłużenie okresu ważności zaświadczenia. Takie przedłużenie nic nie kosztuje, od wnioskodawcy nie wymaga się również niczego, poza złożeniem oświadczenia, że w ciągu tych 5 lat łącznie przez 3 wykonywał on czynności związane z uprawnieniami, o których mowa w przedłużanym zaświadczeniu. Jeśli nie spełnia się tych warunków, weryfikację kwalifikacji trzeba przejść jeszcze raz.

UWAGA! Osoby posiadające zaświadczenia dotychczas bezterminowe (bo takie obowiązywały przed zmianami przepisów), wydane przed 1 czerwca 2019 roku, również muszą złożyć wspomniany wyżej wniosek – najpóźniej na 3 miesiące przed dniem 1 stycznia 2024 roku. Wówczas ważność posiadanych uprawnień na wózki widłowe zostanie przedłużona na 5 lat.

UDT_Uprawnienia-kwalifikacyjne-do-obsługi-wózków


Fot. Wzór zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT uprawniającego do obsługi urządzeń technicznych (między innymi wózków widłowych).

Zgubienie i opcja odnowienia uprawnień na wózki widłowe

A co, jeśli się zgubi kartę z uprawnieniami UDT na wózki? Czy można je jakoś odnowić lub starać się o wydanie duplikatu karty? Tak. W przypadku zaginięcia lub zniszczenia zaświadczenia kwalifikacyjnego można wnioskować o wydanie jego duplikatu. Procedura jest odpłatna – uzyskanie duplikatu uprawnień na wózki widłowe w UDT kosztuje obecnie 65 zł.

UDT i europejskie uprawnienia na wózki widłowe?

Zaświadczenia o kwalifikacjach wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego obowiązują na terenie Polski. W pozostałych krajach członkowskich (na mocy określonych dyrektyw unijnych) powinny być wprowadzone przepisy, które umożliwiają uznawanie uprawnień zawodowych nabywanych w innych państwach UE (w tym w Polsce). W praktyce bywa jednak różnie i w różny sposób może przebiegać procedura uznawania uzyskanych w UDT uprawnień. Kwalifikacje uzyskane poza RP, w Polsce (na podstawie tych samych – wspomnianych wyżej regulacji unijnych) „zatwierdza” Urząd Dozoru Technicznego.

Zobacz: Najczęściej zadawane pytania dotyczące kwalifikacji osób na stronie UDT >>


Więcej na temat procedury uzyskiwania uprawnień UDT na wózki widłowe w rozporządzeniu (z dnia 1 czerwca 2019) wydanym przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii >>